ایا با تصفیه خانه فاضلاب سر و کار دارید؟

سازمان حفاظت محیط زیست امریکا (EPA) در کنار مشاوران و دیگر همکاران این سازمان به فکر مواجهه با چالش های ناشی از افزایش هزینه انرژی در تصفیه خانه های آب و فاضلاب افتاده اند. بر این اساس برای مدیریت انرژی در این تصفیه خانه ها کتابی را در ژانویه ۲۰۰۸ با عنوان «Ensuring a Sustainable Future» منتشر کرده است تا به این تصفیه خانه ها کمک کند به صورت سیستماتیک به شناختی از وضعیت کنونی در بخش های هزینه یی و عملکردی خود دست یافته و اهداف قابل سنجش را برای پیشرفت خود تعیین کرده و میزان حصول به این اهداف را پایش کنند. افزایش روزافزون هزینه انرژی و تاثیرهای زیست محیطی ناشی از آن باعث شده است انرژی به چالش مهمی برای تصفیه خانه های آب و فاضلاب در سراسر جهان تبدیل شود. مدیریت انرژی نیز در مرکز تلاش هایی قرار دارد که طی آن می توان اطمینان حاصل کرد که راهبری تصفیه خانه های آب و فاضلاب در راستای توسعه پایدار انجام می پذیرد.

در این کتاب راهنما از روش شناختی «برنامه ریزی – انجام – کنترل – اصلاح» در سیستم های مدیریت زیست محیطی استفاده شده است. این برنامه با کمک گرفتن از تصفیه خانه های موفق در عرصه مدیریت انرژی به اجرا درآمده است. در این کتاب راهنما، برنامه ها به صورت سیستماتیک و گام به گام برای دوره های زمانی طراحی شده است. در انتهای این کتاب بحث بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی در چند تصفیه خانه به صورت «مطالعه موردی» مورد بررسی قرار گرفته است تا مسائل به صورت ملموس تر مورد ارزیابی قرار گیرد.

لینک مربوط به کتاب اول

لینک مربوط به کتاب دوم