مزیت های تولید همزمان برق و حرارت

نبایدتولید همزمان برق و حرارت از یاد برد که راندمان نیروگاه های گازی برای تولید برق حدود ۴۵- ۳۵ درصد است ولی هنگامی که از نیروگاه های CHP استفاده شود، راندمان کلی آنها بالغ بر ۸۰ درصد خواهد بود و این یعنی دو برابر شدن راندمان که پتانسیل خوبی برای صرفه جویی در هزینه انرژی است. البته با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مطمئناً این گونه راهکارهای جدید، بیش از پیش مورد توجه سرمایه گذاران، صنایع و دیگر اقشار قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر رشد شهرنشینی و استقرار مردم در ساختمان ها و مجتمع ها و شهرک های بزرگ رو به تزاید است و از هم اکنون می توان برق و حرارت این مجتمع ها را به صورت متمرکز تولید و توزیع کرد. البته برای صنایع نیز یک پروژه تحقیقاتی با عنوان «شناسایی و امکان سنجی پتانسیل های تولید همزمان گرما و توان (CHP) در صنایع کشور» بین شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و پژوهشگاه نیرو انجام شده است. ادامه مطلب